Ad banner 1
(יתימא) חריב המדא תיינק - חריב תומדא
[ ךלש תיבה ףדל 2day.co.il תא ךופה ]
!םניחב הדרוהל - "ךופה לע ךופה" תנכות   

2Day.co.il ל רתא - תפסוה
וסנכי םוי ידימ םהב רקבמ ילארשיה שלוגהש תמאב םיישומיש םירתא קר - בל םיש