(יתימא) חריב המדא תיינק - חריב תומדא [ ךלש תיבה ףדל 2day.co.il תא ךופה ] !םניחב הדרוהל - "ךופה לע ךופה" תנכות   

2Day.co.il ישמתשמ לכ םע דחי רייצל ולכות הז ףדב :רויצ-חול
...תפתושמ הריצי רייצל ןתינ .רתאה - ירקבמ לכ וארי רייצתש רויצה תא

          (הליגר החיש ריחמ)    054-7-88-88-38   :וישכע גייח    !םניחב ילוק ט'צ תכרעמ  2Day-טא'צלט          
          (הליגר החיש ריחמ)    054-7-88-88-38   :וישכע גייח    !םניחב ילוק ט'צ תכרעמ  2Day-טא'צלט